Årsrapport 2019


Her ligger årsrapport for 2019. Vi holder på med å utarbeide rapport for 2020. Den legger vi ut så snart den foreligger. Årsmøtet i 2021 planlegger vi å avholde etter gudstjenesten 25. april. (Med forbehold om at vi har lov til det innenfor rammen av smittevernrestriksjonene.)
 

BRYN MENIGHET
ÅRSRAPPORT 2019
MENIGHETENS ÅRSRAPPORT
FORVALTERS ÅRSRAPPORT
STABENS ÅRSRAPPORTER

(Regnskapet foreligger, men på grunn av formatet ligger det ikke her på nettet nå. )Årsrapport 2019 fra Bryn menighetsråd fra 1. november og ut året
På møte 30.10 2019 ble det konstituert nytt menighetsråd med følgende sammensetning:
Øyvind Geelmuyden Grøn, leder
Atle Johannes Hermansen, nestleder

Tormod Næss, fellesrådsrepresentant

Connie Mollerup Høy, vararepresentant til fellesrådet

Bjørn Ragnar Nøkleby

Trond Nordahl
Toril Hoch-Nielsen
Bodil Krog Fowler

Vararepresentanter:
Tor Amundsen, 1. vara
Marit Rasten, 2. vara
Oddveig Fuskevåg, 3. vara
Pål Bakke, 4. vara
Bente Aasland Gjøstøl, 5. vara
Eike Ziller-Off, kapellan, vara for sokneprest

Sokneprest Stein Bjarne Westnes har hatt fast sete i rådet, med kapellan Eike Ziller-Off som vararepresentant. Kirkeforvalter Hanne Vibeke Winter-Hjelm har møtt fast på møtene i menighetsrådet. Referent for menighetsrådet er Stein Bjarne Westnes.
Menighetsrådet har hatt ett møte i perioden fra 1. november og ut året. Det ble avholdt 26.11.2019.
AU har fortsatt bestått av menighetsrådets leder, nestleder og fellesrådsrepresentant samt sokneprest og kirkeforvalter. AU hadde møte 13.11.2019.
På MR-møtet 26.11.2019 ble representant og vararepresentant for fellesrådet valgt.
En spesielt viktig sak som ble diskutert på møtet, var utlysing av ledig diakonstilling i Bryn menighet etter Olav Jacobsen som går av som pensjonist sommeren 2020. Det ble vedtatt å legge vekt på følgene arbeidsoppgaver:
• Ansvar for menighetens diakonale arbeid i samsvar med vedtatte satsingsområder og prioriteringer
• Skape varierte og inkluderende møteplasser for mennesker i ulike aldersgrupper og livsfaser, også med fokus på ungdomsarbeid.
• Koordinere samt rekruttere og legge til rette for frivillig arbeid innen diakonien.
• Delta med liturgiske oppgaver ved enkelte gudstjenester
• Være sekretær for menighetens diakoniutvalg, utvikling og oppfølging av lokal diakoniplan
• Ha budsjettansvar for eget arbeidsområde

Det ble videre vedtatt at AU fortsetter som økonomiutvalg.
Det ble også gjort vedtak om offerliste og gudstjenesplan for 2020.
Det ble vedtatt å fortsette arbeidet med å utarbeide planer for nytt menighetshus.

15.01.2020

Øyvind G. Grøn


Årsrapport 2019 fra Bryn menighetsråd (til 1. november 2019)
Bryn menighetsråd har i 2019 (til 1. november) hatt følgende sammensetning:
Olav Bjering, leder
Oddveig Fuskevåg, nestleder/vararepresentant til fellesrådet
Unni Elisabeth Østensen, fellesrådsrepresentant
Toril Hoch-Nielsen
Trond Nordahl
Connie Mollerup Høy
Øyvind Geelmuyden Grøn
Pål Bakke (inn for Ellen Pihl i 2019)
Vararepresentanter:
Bente Åsland Gjøstøl
Bjørn Nøkleby
Sokneprest Stein Bjarne Westnes har hatt fast sete i rådet, med kapellan Eike Ziller-Off som vararepresentant. Kirkeforvalter Hanne Vibeke Winter-Hjelm har møtt fast på møtene i menighetsrådet.
Menighetsrådet har hatt 7 møter i 2019 fram til nytt menighetsråd tiltrår 1. november 2019. I tillegg hadde menighetsråd og stab et felles sosialt samvær ved starten av høstsemesteret.
Arbeidsutvalget (AU) forbereder saker for menighetsrådet, og behandler saker av administrativ/forvaltningsmessig karakter. AU har bestått av menighetsrådets leder, nestleder og fellesrådsrepresentant samt sokneprest og kirkeforvalter. AU har hatt jevnlige møter i 2019, i hovedsak hver annen uke.
Det er i 2019 avholdt ett menighetsmøte: Søndag 28. april etter gudstjenesten (menighetens årsmøte).

Saker som menighetsrådets har vært opptatt av i 2019
Gudstjenesten har en helt sentral plass i menighetens virke. I Bryn kirke holdes gudstjenester hver søn- og helligdag, med noen få unntak, som særlig gjelder ferietiden om sommeren. Da samarbeider Bryn og Lommedalen menigheter, et samarbeid som fungerer godt. Bryn kirke har et meget godt gudstjenestetilbud. I tillegg har menigheten gjennom ukedagene ulike tilbud for forskjellige aldersgrupper, ikke minst for barn og unge. Trosopplæringsarbeidet og konfirmantarbeidet er en viktig del av arbeidet i vår menighet. Menighetsrådets saksliste gjennom året avspeiler at alt dette stadig er til samtale i rådet, med ulike innfallsvinkler. Det kan gjelde økonomi, ulike typer praktisk tilrettelegging, tilsetting av medarbeidere, og også planlegging av praktisk arbeid knyttet til arrangementer.
Ved to av møtene i 2019 er ansatte bedt om å orientere om sitt arbeid. Disse orienteringene er etterfulgt av samtaler i rådet.
Bryn kirke: Sakristiene og kirkerommet
En komité oppnevnt av menighetsrådet har gjennom flere år arbeidet for å få til en oppussing/oppgradering av sakristiene og en mer funksjonell barnekrok m.m. bakerst i kirken, bedre tilpasset de behov som bl.a. følger av trosopplæringsarbeidet. Endringene vil også gjøre det enklere å arrangere kirkekaffe bakerst i kirken.
Arbeidet med sakristiene er gjennomført sommeren 2019. Ny romløsning og nytt inventar gjør at både prest, kirketjener og dåpsfamilier nå har fått mer hensiktsmessige lokaler.
Arbeidet med oppgraderingen av bakre del av kirkerommet gjennomføres høsten 2019.
Ny rød messehagel
Første pinsedag 2019 ble det tatt i bruk en ny rød messehagel i Bryn kirke. Den er laget av tekstilkunstneren Randi Veiteberg Kvellestad. Messehagelen er blitt til etter en prosess der flere tilbud har vært forelagt menighetsrådet. Til alle tider har folk vært opptatt av at kirketekstiler og liturgiske klær kvalitetsmessig skulle holde et høyt nivå. Det het gjerne at de skulle være «Til Guds Ære og denne Kirches Beprydelse». Den nye messehagelen føyer seg fint inn i denne tradisjonen. Bryn menighet og Bryn kirke har grunn til være svært tilfreds med det nye liturgiske plagget.
Rykkinn 50 år
I juni ble det markert at Rykkinn fylte 50 år. Bryn menighet var medvirkende ved denne jubileumsmarkeringen, først og fremst ved at utegudstjeneste og konsert utenfor menighetshuset søndag 16. juni markerte starten på jubiléet. Også i andre sammenhenger var Bryn menighet involvert i jubileumsfeiringen ved at ansatte og frivillige fra menigheten medvirket. Menighetsrådet mener at det er av stor verdi at Bryn menighet på denne måten er synlig i miljøet på Rykkinn.

Nytt ungdomsrom
Krypten i Bryn menighetshus har tidligere vært brukt til ulike formål. I løpet av 2019 er krypten omgjort til et meget attraktivt ungdomsrom, med nytt lyd- og lysutstyr, ny TV-skjerm og nye møbler. Menighetsrådet har bevilget de nødvendige midler til dette, men fornyelsen hadde ikke vært mulig uten meget stor innsats, med mange arbeidstimer nedlagt, fra frivillige, kompetente personer. En stor takk for denne innsatsen!
Grønn kirke
Bryn menighet har gjennom flere år vært godkjent som «grønn menighet». Et aktivt «grønt utvalg» har gjort en stor innsats på dette feltet for å få på plass rutiner og påvirke til en tankegang med grønn profil. En oppsummering gjort av menighetsrådet viser at vi har fått til mye, men at dette viktige arbeidet må fortsette.
Samhandling menighetsråd – fellesråd
Kirkelig fellesråd i Bærum består av en representant fra hver av de ti bærumsmenighetene. Et samspill og samarbeid mellom menighetsrådene og fellesrådet er viktig, i og med at fellesrådet er ett av soknets to organer og representerer menighetsrådene overfor kommunen. Fellesrådet har dessuten viktige funksjoner når det gjelder de kirkelige byggene, og det har ansvaret for de tilsatte i menighetene (utenom prestene). Et viktig anliggende i seinere tid har vært å bedre samarbeidet mellom fellesrådet og menighetsrådene, blant annet når det gjelder prosedyrer ved tilsettinger. Et revidert tilsettingsreglement er blitt vedtatt av fellesrådet, etter høring i menighetsrådene. Bryns representant i rådet har jevnlig orientert menighetsrådet om arbeidet i fellesrådet.
Besøk av prost og kirkeverge
Et ledd i arbeidet med å opprettholde god kontakt mellom menighetsrådet og fellesråd og prost, er at kirkeverge og prost en gang hvert år deltar på et av menighetsrådets møter. Menighetsrådet opplever at den kontakten som dette gir, er svært verdifull. Den gir mulighet til å ta opp temaer av felles interesse.
Erstatningen etter Skui kirkesal
Da Skui skole for noen år siden ble revet og Skui kirkesal dermed ble nedlagt, ble det utbetalt en erstatningssum fra Bærum kommune. En del av disse midlene ble i 2005 brukt til handicaptoalett og handicapinngang i Bryn kirke. Men det har vært uklarheter når det gjelder disposisjonsretten til den gjenstående delen av erstatningsmidlene. I juni ble det imidlertid avklart at dette er midler som Bryn menighetsråd nå har råderett over til investeringer.
Haslumseter 50 år
Sammen med øvrige menigheter i Bærum og en del menigheter i Oslo vest, har Bryn menighet medansvar når det gjelder eierskap og drift av Haslumseter kapell i Bærumsmarka. Menigheten bidrar blant annet gjennom kirkeofringer, og, så langt mulig, ved å stille med predikant to ganger hvert år. 22. september ble det ved en festgudstjeneste i kapellet markert at kapellet fylte 50 år. Det holdes gudstjeneste i kapellet hver søndag utenom skoleferiene, og mange ungdomsgrupper bruker kapellet som overnattingssted.
Misjonsprosjekter
Bryn menighet har også gjennom 2019 fortsatt samarbeidet med Det Norske Misjonsselskap om et misjonsprosjekt på Madagaskar. I tillegg støtter menigheten et prosjekt som dreier seg om hjelpearbeid til Latvia gjennom Steps Norway. En del av samarbeidet gjelder økonomisk støtte ved at flere kirkeofringer gjennom året tilfaller disse formålene. Spesielle gudstjenesteinnslag er også knyttet til dette samarbeidet.
Nytt menighetshus?
I mange sammenhenger ville det være ønskelig med en kortere avstand mellom Bryn kirke og menighetshuset. Derfor har dette spørsmålet kommet opp: Lar det seg gjøre å bygge et nytt menighetshus i tilknytning til Bryn kapell? Menighetsrådet har oppnevnt en komité for å gjøre innledende undersøkelser om dette.
Kirkevalget
Kirkevalget ble gjennomført mandag 9. september, samme dag som kommune- og fylkestingsvalget, og i lokaler i tilknytning til kommune- og fylkestingsvalget. Kirkevalget gjaldt valg av nytt menighetsråd og nytt bispedømmeråd. De som er valgt inn i bispedømmerådet, er også representanter til Kirkemøtet.
Arbeidet med å forberede kirkevalget startet tidlig ved at det ble oppnevnt en nominasjonskomité for menighetsrådsvalget. I Bryn sokn består menighetsrådet av åtte valgte medlemmer i tillegg til soknepresten, og dessuten fem varamedlemmer. Målet var en liste med minimum tretten navn, med mulighet til inntil det dobbelte antall navn. Det viste seg imidlertid svært vanskelig å få så mange kandidatnavn som ønskelig, og på stemmeseddelen stod det til slutt ni navn. Fordi det var mulig ved selve valget å føye til inntil tre navn, ble resultatet likevel at et nytt menighetsråd med åtte medlemmer og fem varamedlemmer ble valgt. De som ble føyd til på stemmeseddelen på selve valgdagen, har akseptert funksjonen som varamedlemmer. Men, slik det også har vært ved tidligere valg, viser det seg altså at det er vanskelig å rekruttere kandidater til menighetsrådsvalget.
Ved bispedømmerådsvalget var det denne gangen to lister, og menighetsrådet, ved leder, var involvert når det gjaldt etablering av nominasjonskomité for «Nominasjonskomitéens liste». Menighetsrådet hadde også mulighet til å foreslå kandidater til denne lista.
Av 6763 personer med kirkelig stemmerett i Bryn sokn var det 499 personer (7,4%) som avga stemme ved kirkevalget.
Gjennomføringen av valget krevde mye planlegging, i og med at Bryn sokn hadde ansvar ved tre stemmesteder. Gjennomføringen gikk likevel greit på grunn av velvilje fra de mange som stilte som valgfunksjonærer.
Funksjonstiden for det nye menighetsrådet starter 1. november 2019.

Det avgående menighetsrådet ønsker det nye rådet Guds velsignelse i arbeidet for Bryn menighet.

30.10.19
For Bryn menighetsråd 2015-2019
Olav Bjering,
leder for det avgående menighetsråd


Årsrapport kirkeforvalter 2019
Ansvarsområde
Kirkeforvalters ansvarsområder er personalansvar/oppfølging, HMS, administrative oppgaver som budsjett og økonomi, ansvar for bygningsmasse. Kirkeforvalter hadde i 2019 ansvar for to menigheter, Bryn og Jar.
Kirkeforvalter er virksomhetsleder for menighetsrådets virksomhet.

Personalet:
Det som har vært av endringer i staben i 2019 er at vi har fått ny menighetspedagog, Christel Irene Meile, etter at Kristin Eisinger sluttet for å gå til bake til sin lærerjobb.
Vi har et stort aktivitetsnivå i menigheten vår, mange gode trosopplæringstiltak, flott konfirmantarbeid og ledertrening, godt samarbeid med skoler og barnehager, ungdomsklubb i vekst, diakonalt arbeid, mange flotte gudstjenester, høstmarked og andre arrangementer. Vi har hatt flotte konserter, og vi har hatt stor oppslutning om Myldredagen vår hvor vi har gode middager, andakt og andre aktiviteter.
Vi er glade for å ha en flott stab som samarbeider godt, trives og som alle yter sitt aller beste!
Personalet besto i 2019 av:
• Hanne Vibeke Winter-Hjelm, Kirkeforvalter 100 % (med ansvar for to menigheter)
• Ragnhild Giske Langø, Sekretær 20 %
• Stein Bjarne Westnes, Sokneprest 100 %
• Eike Ziller-Off, Kapellan 100 %
• Anne Opedal, Kantor 100 %
• Olav Jakobsen, Kulturdiakon 100 %
• Solveig Gjesdal, Kateket 100 %
• Kristin Solemdal Eisinger, Menighetspedagog 70 % til 5. februar
• Christel Irene Meile, Menighetspedagog 70 % fra 18. februar.
• Ane Bendikte Haughom, Ungdomsarbeider 30 %
• Connie Mollerup Høy, Kirketjener – ca. 20 %, samt ansvar for Hauger gård
• Knut Håkonsen, Kontorhjelp, engasjert av MR
• Torill Lockert Fremgaard, Kjøkkenansvarlig
• Vi har også vikarkirketjenere på timebasis: Tone Dahle og Hans Ludvig Skovli.

Økonomi:
Årets driftsinntekter var på kr. 1.455.937,-,-. Driftskostnader var på kr. 2.308.578,-.
Tilskudd fra Fellesrådet var på kr. 185.487,- inklusive 25.000 kr til stabstiltak. Vi fikk tilskudd fra Lommedalen og Helgerud menigheter samt Lions til sammen på kr. 28.000 for å støtte arbeidet på Hauger gård. Vi fikk også et tilskudd fra Oslo Bispedømme på kr. 93.876,- til utstyr og materiell til bruk i trosopplæringsarbeidet vårt.
Menigheten finansierer 15 % av ungdomsarbeiderstillingen, i spleiselag med kommunen som går inn i menighetsfinansierte stillinger med 50 % av lønnen, så sant det er ungdomsrettet arbeid. På denne måten har vi muligheten til å ha en 30 % ungdomsarbeider.
Menigheten har også betalt lønn for rydding/oppvaskhjelp i forbindelse med Myldredag. Planlegging, handling og matlaging gjøres av frivillige med Marit Rasten i spissen. Menigheten betaler også lønn til Connie Mollerup Høy som lager middag på Hauger gård sammen med frivillige.

• Givertjenesten innbrakte kr. 47.500. Dette er penger som går direkte til alt arbeidet vi gjør i menigheten.

• Utleie av kirken og menighetshuset var på kr. 205.600,-, omtrent som 2018.

• Høstmarkedet innbrakte i år kr. 22.554,- netto, dette takket være flott innsats fra mange frivillige! Et flott arrangement i fantastisk høstvær, hvor svært mange bidro til at dagen ble så flott som den ble.

• Offer til egen virksomhet var i 2018 på kr. 77.681,-, mens offer til andre var på 74.233,-.

• Årets overskudd (mindreforbruk) er på kr. 42.195,- etter avsetninger og bruk av fond.

For øvrig vises til vedlagte driftsregnskap og balanseregnskap.
Byggene:
I 2019 er det arbeidet med ombygging av bakre kirkerom satt i gang. Det er et stort arbeid, hvor det er bygget en leke»kube», vi skal få nye oppbevaringssystemer og boktraller, og det er tatt ut en del benker (som blir trygt oppbevart) og bestilt nye stoler, slik at vi får en mer fleksibel bruk av kirkerommet.
Oppgraderingen av Krypten (ungdomsrommet i menighetshuset) ble ferdigstilt, noe ungdommene setter stor pris på. Menighetshuset og møterommet har også fått et løft med nytt teknisk utstyr og en del nye møbler.
Bryn, 07.02.19

Hanne Vibeke Winter-Hjelm
Kirkeforvalter


Årsrapport fra prestetjenesten.
Generelt
Prestetjenesten i Bryn har i året 2019 fordelt oppgaver og ansvar som følger:
Kapellan og sokneprest har fordelt gudstjenester og kirkelige handlinger omtrent 50/50.
Tjenesten fremgår av vedlagte statistikk.
Menighetens strategiske plan brukes aktivt, dette betyr at alle deler av arbeidet har klare strategiske mål å arbeide etter.
Kapellan Eike Ziller-Off ble i januar 2019 valgt som nestleder og medlemsansvarlig i fagforbundet teoLOgene for 2 år. Dette innebærer et frikjøp på 20% av den ordinære arbeidstiden som prest. Kapellanen hadde hovedansvaret for Bryn menighets markering av Rykkinn 50 år i juni 2019 sammen med Trond Nordahl fra menighetsrådet. Menigheten feiret en stor økumenisk utegudstjeneste sammen med migrantmenigheten «Jesus is Lord church» 16.juni.
Soknepresten sitter i menighetsrådet og leder stabens faglige arbeid. Vi deler det slik at staben den ene uken har stabsmøte hvor kirkeforvalter leder og der tas alle typer saker opp og alle ansatte er tilstede. Den andre uken har vi fagmøte, dette ledes av sokneprest. Her samarbeides det om det faglige arbeidet og oppfølgingen av menighetsrådets virksomhetsplaner.
Gudstjeneste
Vi gleder oss over at trosopplæring, diakoni og konfirmantarbeid spiller en viktig rolle inn i gudstjenestelivet. En betydelig del av våre gudstjenester preges av deltagelse knyttet til de forskjellige tiltakene i trosopplæringen. Vi søker å finne en god balanse mellom denne typen gudstjenester og de vanlige mer tradisjonelle gudstjenestene. Det utføres jevnlig korte nattverdgudstjenester/andakter på institusjonene i soknet.
Prestetjenesten er sterkt involvert i arbeidet med å legge til rette for ombyggingene i kirkerom og sakristier. Det er i samarbeid med menighetsrådet lagt planer for tilrettelegging av kirkerommet i forhold til de behov som er kommet i forbindelse med trosopplæringen og gudstjenestereformen av 2011.
I siste del av 2018 fikk menigheten den gledelige nyheten om at godkjenninger er blitt gitt fra bispedømmekontor og riksantikvar for endringer av sakristi og kirkerom. Arbeid med sakristiene ble ferdig høsten 2019. Dette ble et løft for arbeidsforhold og trivsel i det daglige arbeidet.
Prestene deltar fortsatt aktivt i arbeidet med å fornye seg og videreutvikle prekener og liturgi.
Det er tilknyttet til gudstjenestelivet en fin pool av frivillige kirkeverter, tekstlesere og med-liturger. Det merkes et visst behov for fornyelse og supplement av frivillige. Ordningen med at konfirmantene gjør ministranttjeneste i gudstjenestene gir et gjensidig positivt løft i dette arbeidet.
Prestene deltar så langt det er mulig i de forskjellige delene av menighetsarbeidet i tillegg til de faste oppgavene som er tillagt tjenesten. Begge deltar noe i konfirmantundervisningen. Men det er kapellanen som konsentrerer sin innsats i retning ungdoms og trosopplæringsfeltet. Soknepresten fokuserer arbeidet i retning av menighetsrådet og dets arbeidsutvalg, samordning og ledelse av det faglige arbeidet i staben, samt å støtte diakonen i det diakonale arbeidet. Det er en stor glede, søndag etter søndag, å feire gudstjeneste sammen i Bryn kirke. Utviklingen av gudstjenestelivet, særlig forkynnelsen, er en av de tingene prestene har samtalt en del om. Vi gleder oss til fortsettelsen!
Casualia:
Dåps- og vigselstallene er noe synkende. Men det er en jevn strøm av mennesker som benytter seg av kirkens tilbud om dåp og begravelser. Se statistikken for 2019. Prestene gir tilbud om samtaler av sjelesørgerisk og rådgivende karakter. Det er adskillig tid som benyttes til dette i løpet av året.
Samordning av arbeidet i prostiet.
Prestene i Bærum utfører kirkelige handlinger i hele prostiet i 10 uker om sommeren,
samt høst og vinterferie. Vi samordner i denne tiden også gudstjenestetilbudet slik at det er fellesgudstjenester i «parmenigheten» Bryn/Lommedalen til sammen 10 vanlige søndager, i tillegg til enkelte helligdager i de store høytidene som andre juledag og andre påskedag.


Kapellan Eike Ziller-Off Sokneprest Stein Bjarne Westnes


Rapport fra Grønn menighet-utvalget 2019
Utvalget består fortsatt av Bjørn Nøkleby, Eike Ziller-Off, Oddveig Fuskevåg og Unni Elisabeth Østensen.
Undertegnede er kontaktperson til Kirkelig nettverk for skaperverk og bærekraft (Grønn kirke) i Bærum prosti.
Utvalget var representert på den årlige inspirasjonssamlingen i Oslo bispegård 7. mars 2019, arrangert av Ressursgruppe for Grønn kirke i Oslo, Asker og Bærum. Samlingen hadde overskriften Fra grå til grønn, inspirasjonssamling for å fremme grønn omstilling. Biskop Kari Veiteberg var til stede, og det var utdeling av Grønn pris ved Ungdomsrådet i Oslo bispedømme.
13. mars 2019 ble det halvårlige møtet for grønne menigheter i Bærum prosti, avholdt. Hovedtemaet var Grønt kosthold, innledning ved Astrid Bjerke fra Framtiden i Våre Hender. Hun la bl. a. vekt på den respekten vi alle bør ha for alle ressursene som blir lagt ned, ikke minst av menneskelig arbeidskraft, ved dyrking, oppaling og foredling av den maten vi trenger. Dette er en av mange grunner til at vi ikke skal kaste mat!
Tårnagenthelg/Skaperverkets dag 25.-26. mai 2019. Vi tenkte at dette kunne være en god kombinasjon, ved at vi kunne få en god anledning til å få barna med på noe «grønt». (Det var dessuten ikke så enkelt å få plassert en egen Skaperverkets dag denne forsommeren.) Vi som var med fra Grønt utvalg, hadde stor glede av å få være sammen med tårnagentene! Vi kom bl. a. både opp i tårnet og under kirkegulvet og ble som agentene mer oppmerksomme på detaljer i kirkerommet. Undertegnede og agentene plantet rips- og solbærbusker, en av hver, utenfor menighetshuset. Er spent på om de kommer seg utover våren! Det var morsomt å oppleve hvor nysgjerrige og vitebegjærlige begge tårnagentgruppene var under plantingen. Vi kom inn på mye, f.eks. hvilken betydning planter har, og hvor viktig blomstene er for biene og andre insekter. Søndag var det Skaperverkets dag i kirken. Vi hadde laget en liten stand bakerst i kirken. Her hadde vi også en quize for barn og en for voksne. Under kirkekaffen kunne alle få prøve seg, og det var premier.
I forbindelse med Rykkinns 50-årsjubileum i juni 2019, fikk undertegnede, gjennom Rykkinn frivilligsentral, i oppgave å ordne med avfallssorteringen under de to store arrangementene, først på Gommerudbanen, så på Bergersletta. Da var det godt å ha Bjørn og Oddveig fra Grønt utvalg til å hjelpe seg, spesielt på det store arr. på Gommerudbanen, både med monteringen av de lånte avfallsdunkene, 24 i tallet, og til å veilede folk med hva som skulle i hvilken dunk. (Dette siste til tross for svært god merking av dunkene.)
Deltakelse på Byfesten i Sandvika 23.-25. august 2019. Dette året delte de grønne menighetene stand med Diakonene. Dette ble en veldig god og hyggelig forening! Så er vi da også en del av diakonien og en del av dens planverk. Og som det står på den vakre rollup´en for Grønn kirke: Vern om Skaperverket og Kamp for rettferdighet. Som vanlig, var teltet og standen til trosopplærerne ved siden av vårt telt og stand. Vi, de grønne menighetene, hadde 2 hovedsaker: FNs bærekraftmål og Fairtrade. I tillegg hadde vi et nytt, kreativt insektshotell fra Jens Kristian Tingvolds hånd, Jar menighet, en fin blomsterquize og Sindre Eides grønne bibelquize. Grønne, sammenleggbare turkopper ble gitt i premie. Det var også mulig å skrive «grønne bønner» på grønne blader laget i tre. Mange skrev bønner ,og alle skulle brukes i friluftsgudstjenesten i Sandvika på søndagen. Vi hadde også besøk av biskopen et par timer på lørdagen. Da var det flere forbipasserende som fikk en overraskende prat med henne.
«Klimabrølet» 30. august. Vi ble oppfordret gjennom prostiet og gjennom Oslo bispedømmeråd til å delta utenfor Stortinget denne fredagen. Vi ble oppfordret til å møte opp ved Oslo domkirke. Her var det utdeling av boller og drikke, og det var til slutt en st-o-o-o r forsamling, vet ikke hvor mange. Før vi forente oss med det lange toget ute i hovedgata, holdt preses Helga Byfuglien, daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen og en representant for KFUK/KFUM taler. Stemningen var formidabel! Vi gikk som klimapilegrimer til Stortinget, hvor vi forsvant inn i mengdene av mennesker som fylte opp arealene nedover i Spikersuppa og over til Universitetsplassen. (Klimapilegrim 2018-2020 er ment som en «lettere» oppfølger til Klimapilegrim-opplegget i 2015 i forbindelse med klimamøtet i Paris.)
18. september 2019 ble det andre kontaktmøtet dette året for grønne menigheter i Bærum prosti, holdt. Hovedtemaet denne gangen var FNs bærekraftmål og Bærekraftboka. I denne boka eller heftet blir alle bærekraftmålene, ett for ett, beskrevet og knyttet til tekster i Bibelen. Vi hadde også en evaluering av vår deltakelse på Byfesten 2019. Vi var alle enige om at vi fortsetter samarbeidet mellom diakonene og de grønne utvalgene. (Mange av diakonene er også med i grønne utvalg, også noen som ledere. I noen menigheter er også diakoniutvalget og grønt utvalg slått sammen.)
Høstmarkedet 2.november 2019. Det ble, som vanlig, laget en grønn stand. Vi hadde bl. a. Fairtrade-varer igjen fra i fjor. Rollup’en for grønne menigheter ble hentet på Kirketorget. Vi hadde en quize for barn og en for voksne. Det ble gjort en avtale med «kafégjengen» om at premier kunne tas ut på kjøkkenet i form av et kakestykke eller en bolle. Populært! Undertegnede laget en liste over tips en kan gjøre i heimen for å spare energi og andre ressurser – gjenbruk av forskjellige slag, osv. Det var mulig å fylle ut med flere tips, og de kom! Vi fikk også noe å selge til inntekt for Høstmarkedet – avleggere av to typer planter og flotte gjenstander fra Afrika, som noen i menigheten kom med. Eike var opptatt med aktiviteter for barn, Oddveig var i kjøkken/kafégjengen og Bjørn var fullt opptatt med annet denne lørdagen.
Månedens utfordring. Vi samarbeider fortsatt med Olav Jakobsen om disse utfordringene. Vi har en stor samling etter mange år, men det dukker stadig opp nye!
Et hjertesukk. Vi venter veldig på avfallssystemet som vi er lovet utenfor menighetshuset. Det hadde vært så godt å få sortert søppel på riktig plass videre! (Da blir det morsommere å sortere riktig innendørs også!)
På MR-møtet 18. september 2019 gikk vi gjennom hva undertegnede hadde haket av for i Miljøportalen for Den norske kirke, hva vi hadde fått til pr. 2018. Det er Oslo bispedømme som vil vite hva de grønne menighetene gjør. Menighetens virksomhet er delt inn i 6 kategorier i Miljøportalen. 4 kategorier har 4 punkter, 2 kategorier har 2 punkter. Punktene gjelder som kriterier for sertifisering av grønne menigheter. Bryn ble allerede i 2008 sertifisert som grønn menighet, som den første i Bærum. Men det er helt klart at vi kan jobbe bedre på flere av punktene.
Rykkinn, 7. februar 2020
For Grønn menighet-utvalget,
Unni Elisabeth S. Østensen

Kulturdiakonens årsrapport 2019
Diakoniutvalget
har bestått av May-Britt Bjering, Oddveig Fuskevåg, Sigrid Bøe, Nina Røhder og Olav Jakobsen.
Det er avholdt 5 møter. Saker som har gått igjen er planlegging og gjennomføring av formiddagstreff etter sommeren, en gang i måneden. Diakoniutvalget har også hatt ansvar for kirkekaffe en del søndager.
Vi har også planlagt oppstart av gå-grupper med kafé på nyåret
Eldreutvalget
Eldreutvalget har bestått av Margot og Gudleik Oppedal (leder), Berit og Torbjørn Johansen, og Solveig Thaule. Eldreutvalget «pensjonerte» seg selv etter vårsemesteret, og ble takket av for en utrettelig innsats i en lang årrekke! Diakoniutvalget har overtatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av månedlige formiddagstreff fra høsten etter samme form som tidligere.
Minnegudstjeneste allehelgenslørdag
Er et samarbeid mellom diakon og prestene. Kirketjeneren har holdt åpen kirke før gudstjenesten med kaffeservering.
Malegruppen
Det har vært ca 10 samlinger både vår og høst. Margot Oppedal har vært leder og tilrettelegger for gruppen, og inspirerende lærer har vært Bjørn Helge Hansen, mens diakonen har vært kontakt og gjort noe kontorarbeid.

Institusjonsandakter:
Faste andakter annenhver uke på Berger bo- og behandlingssenter og Belset boliger med service. Rytmen før sommeren har vært sangandakt med diakonen og nattverd med kapellanen. Menighetens siste gudstjeneste før jul ble arrangert på og i samarbeid med Berger bo- og behandling.

Åpen kirke:
Else Marie Bogstad har hatt det koordinerende ansvar, og sammen med tre medhjelpere har det vært holdt åpent hver torsdag gjennom hele året. Vi ser at dette tilbudet har en viktig funksjon og kirken er besøkt av mennesker som ikke vanligvis går i kirken. Fra sommeren har Sigrid Bøe overtatt koordineringen. Det er behov for å supplere gruppen med vakter på åpen kirke med helst to personer for å kunne opprettholde den gode tradisjonen med åpen kirke hver torsdag året igjennom.

Middag for brukerne på Hauger gård en gang pr. mnd., i samarbeid med Lions club Kolsås, har holdt frem. Det har vært organisert av Else Marie Bogstad, mens Connie Mollerup Høy har overtatt koordineringsansvaret fra sommeren og Oddveig Fuskevåg er med som kokk.
Informasjonsarbeid
Månedsplakat blir distribuert via opphenging, via løpesedler og i agender, samt via e-post og på nettet.
Diakonen har ansvar for faste sider i menighetsbladet pluss organisering av distribusjonen. Det er stadig utfordringer på dette feltet, noe som vil øke behovet for frivillige som kan dele ut bladet.

Koriander
Korets styre består etter årsmøtet av Tormod Næss(leder), Bjørn Nøkleby (økonomi) og Sikke Hermansen (sekretær).
Koret har hatt regelmessige øvelser hver tirsdag på menighetshuset og årsmøte 5. februar.
Koret har sunget på gudstjenester: Taize-gudstjeneste og Sanger fra vest sammen med Motettkoret, arrangert Sangkafé både vår og høst som har vært godt mottatt. Vi har ved flere anledninger samarbeidet med musikere fra Husbandet. Vi var aktivt med på feiringen av Rykkinns 50-årsjubileum på åpningskonserten som menigheten arrangerte, og i det store felleskoret som opptrådte på det store fellesarrangementet på Gommerudbanen, deltagelse på menighetens høstmarked og de ni lesninger. Vi har hatt sosiale kvelder. Medlemstallet er ganske stabilt på ca. 12.
Misjon
Misjonsutvalget har vært et sovende utvalg i 2019, men det har vært arrangert misjonsgudstjenester med besøk fra NMS, og vi har hatt misjonstema på et av formiddagstreffene.
Myldredag
Diakonen har deltatt fast på myldredag med å ordne lokalet, ta imot betaling, og har ansvar for Knøttesang.
Kirke – skole samarbeid
Diakonen har hjulpet praktisk til ved skolegudstjenester til jul og pynting av juletre v. barnehage i kirken.

Utleie
Diakonen har fram til sommeren sammen med sekretæren hatt det praktiske med utleie av menighetshuset der kontakten med den eritreiske menigheten har vært en vesentlig del.

Bryn kirketidende
Jeg har ansvar for faste spalter i bladet og kontakten med trykkeriet og distribusjon
Annet
Jeg er med i Eldreutvalget og møter på månedlige diakoniforum i prostiet. Har lagt til rette og arrangert musikk for Olsenbanden til gudstjeneste i vår, og vært med på Vokalensemblets julekonsert, samt flere oppdrag med Brynkvartetten. Har handlet inn og lagt til rette for flere kirkekaffer. Diakonen har også hatt hjemmebesøk og samtaler på kontoret og på institusjonene samt ordnet med blomster til merkedager og gravferder.
Har organisert julekorps til juletrefesten og karnevalorkester til karnevalgudstjeneste, hatt sangprogram på Åpent hus i Helgerud kirke, vært med på påske- og adventsprogram på seniorsenteret, og sammen med Trond Nordahl ordnet med utvikling av Crescendos og menighetens lydanlegg. Jeg ble også engasjert av Frivilligsentralen i forberedelsen og gjennomføringen av Rykkinnjubileet.

Olav Jakobsen
Kulturdiakon

Årsrapport fra menighetspedagog, 2019
Menighetspedagogens viktigste oppgave er å drive trosopplæringsarbeid i henhold til trosopplæringsplanen for Den norske kirke og den lokale trosopplæringsplanen som ble ferdigstilt og godkjent våren 2017.
Hovedarbeidsoppgavene i 2019 har vært:
- Planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak for aldersgruppen 0 – 12/13 år i samarbeid med frivillige og stab
Trosopplæringstiltak som har vært gjennomført i perioden er:
- Babysang hver torsdag frem til sommerferien og fra høsten av, hver mandag med unntak av ferier, for voksne og for barn i aldersgruppen 2 – ca. 12 mnd
- Myldredag med spesiell invitasjon til 2- åringene
- Krøllesamling for 3- åringene i forbindelse med Myldredag
- Utdeling av 4-årsbok i gudstjeneste
- Karneval med spesiell invitasjon til 5-og 6- åringene
- Tårnagenthelg for 7- 9-åringene
- Lys Våken for 10-12-åringene
- 12- timersfestival for 4.-7.klasse
I tillegg har menighetspedagogen blant annet deltatt på/i:
- Dåpssamtaler
- Strikkecafé på Rykkinn Grendehus
- Konfirmantleir
- Fasteaksjon med gudstjeneste
- Høstmarkedskomiteen
- Høstmarkedet
- Presentert jobben på menighetsrådsmøte
- Hatt delansvar for juletrefesten
- Planlegging og gjennomføring av Hallo Venn i samarbeid med Fritidshuset
- Krybbevandringen for barnehagene
- Myldredag og hatt noen andakter
- Vært til stede og hatt andakter på Superfredag, ca én gang i måneden
- Undervisningsforum, én gang/mnd
- Trosopplæringsfestivalen, Gardermoen
Det er fint å møte mange barn og unge på ulike arrangement i Bryn kirke eller i menighetshuset. Det er alltid hyggelig å se familier som ikke har vært her før komme, så vel som å se at andre barn kommer igjen på forskjellige arrangementer. Etter å ha jobbet som menighetspedagog i Bryn ett år, har jeg hatt glede av å møte mange, både store og små i menigheten. Spesielt gir Babysang, Myldredag og Superfredag mulighet til å bli kjent og skape relasjoner over tid. Siste Superfredag før sommerferien, var ett av høydepunktene i 2019 med 20 deltakere!
Det er et stort ønske å kunne få enda flere til å delta på de ulike arrangementene som Bryn menighet har for barn og unge. Det er så hyggelig når det er mange barn som melder seg på, som f.eks. Lys Våken-arrangementet vi hadde, der det var 17 barn og 11 ungdomsledere i tillegg til voksne. Det var god stemning, barna ble kjent med hverandre, det var sang, andakt, leker, god mat og overnatting i kirken og arrangementet ble avsluttet søndag morgen med at alle kom løpende opp midtgangen i kirken før «Lys Våken» ble sunget på gudstjenesten.

Bryn, 03.02.2020
Christel Irene Meile,
Menighetspedagog

Årsrapport for 2019 – Crescendo Ten Sing og Festlig fredag.

I løpet av 2019 har Crescendo Ten Sing og Festlig fredag vært en del av Bryn Menighets ungdomsarbeid. Begge tiltak har vært tilsluttet KFUK-KFUM, og gått under samlebetegnelsen «Ungdom i Bryn». Ungdomsavdelingen ble ved sommertider enige om at menigheten skulle ta en pause i Ten Sing-virksomheten, og legge alt fokus på ungdomsklubben Festlig fredag. På bakgrunn av det gjelder denne rapportens informasjon om Crescendo kun for perioden 1. januar-21. juni 2019.

Crescendo
Medlemmer
Crescendo ble gjennomført omtrent annenhver uke våren 2019. I løpet av våren gikk medlemstallet fra seks til åtte medlemmer. Det var stabilt oppmøte blant enkelte medlemmer, og gjennomsnittlig omtrent 5 personer til stede hver øvelse.

Styre og dirigent
Medlemmer i Crescendo-styret:
- Petter Hessen Finnholt
- Marie Hermansen
- Jazmin Sandbech
- Amalie Oulie
- Kristin Gjøstøl

Styret ble valgt i august 2018, og det ble gjennomført et styremøte i løpet av vårsemesteret. Alle medlemmer var ellers aktivt med i planlegging av eksempelvis sangvalg – og holdt kontakt på egen chat på Facebook.

Hovedleder for Crescendo Ten Sing var ungdomsarbeider Ane Haughom, som også var korets dirigent. Ungdomsarbeider ønsket fra januar 2019 å ha koret alene en periode, for å bli tryggere i lederrollen. Våren 2019 var derfor kulturdiakon og kateket lite tilstede på korøvelsene.

Aktivitet:
- I løpet av våren ble det gjennomført 11 korøvelser.
- Det ble holdt en ca. 10 minutters andakt som avslutning på de fleste øvelser.
- Programmet for øvelsene var lek, oppvarming, innøving av nye sanger, pause med prat og skumrings med andakt.
- Crescendo hadde to opptredener i løpet av våren: De sang på utegudstjeneste i forbindelse med Rykkinn 50 år, samt på Festlig fredag.
- Koret hadde sommeravslutning 21. juni.


Festlig Fredag:
Festlig fredag er ungdomsklubben til Bryn kirke. Den er etablert som et lavterskeltilbud, som skal gjøre det enklere å ta med seg venner til kirken.

Styre tom 30. august:
- Joakim Garthus
- Marie Hermansen
- Kristin Gjøstøl
- Jazmin Sandbech

Nytt styre fom 30. august:
- Jazmin Sandbech
- Kristin Gjøstøl
- Amalie Oulie
- Johanne Hermansen
- Felix Helgar-Carlsen
- Fredrik Håland Røvik
- Hans Ludvig Skovli

Medlemmer:
I løpet av 2019 var det omtrent 57 personer innom ungdomsklubben. Gjennomsnittet per klubbkveld lå på omtrent 16 personer.
Aktivitet:
- Det ble i løpet av året arrangert ca. 23 klubbkvelder. På vårparten var det klubb ca. annenhver uke, og på høsten; omtrent hver uke - med periodevise unntak både vår og høst.
- Ordinære klubbkvelder har bestått av en lek, info, og ellers tid til brettspill, mingling, Nintendo og Mafia, etter ungdommenes egne ønsker. Hver klubbkveld har vært avsluttet med en Skumrings (andaktsstund).
- I tillegg til ordinære klubbkvelder har det vært arrangert følgende temakvelder: 7-årsdag, krimkveld, halloweenkveld og kjendiskveld.
- Det har også vært arrangert leirreunion hvor konfirmanter var spesielt invitert, samt valgkveld hvor det ble valgt nytt styre.
- I løpet av høsten har det vært arrangert to styremøter, samt noen mindre samlinger med styret. Foruten dette har det foregått mye kommunikasjon med styret på Facebookchat.
- Omtrent 15 personer fra Festlig fredag var på pysjcup 15.-16. november.
- Rundt juletider ble det arrangert julebord, julefilm i forbindelse med de 9 lesninger, samt juleavslutning hvor også menighetens ledere ble invitert.For Crescendo Tensing og Festlig fredag
Ane Haughom.


Vestre Hauger bolig og natthjem
Menigheten har i samarbeid med Lions klubb Rykkinn/Kolsås middagsservering på Vestre Hauger bolig og natthjem. Invitasjonen går til beboere og hjemløse via Frelsesarmeen i Sandvika. Tilbudet blir godt mottatt og det settes pris på et hjemmelaget måltid.
I 2019 gjennomførte vi 8 middager inkludert sommerfest med grill og juleavslutning.

Høstmarked på menighetshuset
Takk til alle som bidro og stilte opp for at vi skal kunne ha høstmarked i Bryn menighet. I 2019 ble markedet holdt 2. november og involverte mange frivillige hender. Inntekten går til menighetens eget arbeid. Vi hadde en mindre nedgang i omsetning.

Årsrapport fra kateketen

Konfirmantarbeidet
Kateketens viktigste oppgave er konfirmantarbeidet. I 2019 var det 54 (58) konfirmanter som deltok på konfirmantopplegg og konfirmerte seg i Bryn menighet. De fleste konfirmantene fulgte hovedopplegget som inneholder sommerleir på Solbukta. To av konfirmantene hadde alternativ undervisning. Vi ser en nedgang i konfirmanttallet, og ønsker å jobbe med kommunikasjon slik at vi når bedre ut med tilbudet.

Kateketrollen i konfirmantarbeidet innebærer undervisningsplanlegging, promotering, administrasjon, koordinering og ledelse av arrangementer. Det innebærer også relasjonsbygging med konfirmanter og ungdomsledere. Menigheten har mange dyktige og engasjerte frivillige ungdomsledere som er lette å be om bidrag inn i konfirmantarbeidet og til trosopplæringstiltakene, og det er til stor hjelp.

Trosopplæring 13-18 år
Lederkurset (trosopplæringstiltak for 16-åringene) fungerer godt, og er et samarbeid med Helgerud menighet. I 2019 var det 13 deltakere som fullførte lederkurs (6 i 2018). Dette er gledelig.

Vi erkjenner at det er vanskelig å få med ungdommene på trosopplæring som ikke er konfirmantopplegget eller lederkurs. I samtale med rådgiver i Oslo bispedømme har vi fått klarsignal på at det er ok å legge de planlagte trosopplæringstiltakene på vent på ungdomssiden, og heller prøve oss fram for å finne noe som appellerer til de vi allerede er i kontakt med.

Det har ikke blitt gjennomført store trosopplæringstiltak i 2019 utenom konfirmasjon og lederkurs. Det er i stedet satset på de ungdommene vi allerede er i kontakt med, og vi har styrket klubbtilbudet på Festlig fredag. Fra høsten 2019 har det blitt tilbud for ungdommene hver fredag. Det har også blitt jobbet med planer som iverksettes 2020: Trosopplæringstiltak for 13-åringer (fokus på å snart bli konfirmant), og for 16-17-åringer (fokus på tro og vitenskap).

Samarbeidet til skole og barnehage
Før jul er det stor aktivitet knyttet til samarbeidet med skoler og barnehager. Vi har hatt 9 barnehageavdelinger på krybbevandring i kirken, der de barna som vil får spille en rolle i juleevangeliet. Det ble med en ny barnehage med dette året. Gommerud barnehage kom tradisjonen tro og pyntet juletreet i kirken. Siste uken før jul hadde vi fire (5 2018) skolegudstjenester, med Skui skole, Rykkinn skole, Bryn og Hammerbakken. Eineåsen ungdomsskole ønsket ikke skolegudstjeneste i 2019.

I tillegg har kateketen hatt 6 (7) omvisninger i Haslum kirke, med 6. klasser fra skoler som sokner til Bryn. Dette er en del av den kulturelle skolesekken, og alle skolene i Bærum er med på dette.

Koordinering av det kontinuerlige arbeidet for barn og unge
Søndagsskolen
Sikke Hermansen leder søndagsskolen med god hjelp fra ledere. Søndagsskolen møtes noen ganger i semesteret, med felles start i kirken før de har en egen samling. Kateket bidrar med oppdatering av nettsider og booking av lokaler. Ettåring Mette Mollerup Høi hadde også noen søndagsskoler våren 2019.


Superfredag
Superfredag ledes av en gruppe frivillige voksne, og barn samles til lek, aktivitet, mat og andakt ca en fredag i måneden. Kateket har bidratt med fordeling av ansatte til å ha andakt og booking av lokaler. Her har også menighetspedagog og ettåring vært sterkt inne og bidratt.

Myldredag
Myldredag er middag for alle som vil på mandager i oddetallsuker. Det er frivillige som lager mat og god stemning. Kateket bidrar med å fordele ansatte til å ha andakter og promoteringsarbeid.

Crescendo og Festlig fredag
Kateket bidrar på en del samlinger med tilstedeværelse, og har en koordinerende rolle i alt som skjer for ungdom i Bryn menighet. Det var noen Crescendosamlinger våren 2019, men vi besluttet å ta en pause, og heller satse på Festlig fredag, pga høyere tilsig av ungdommer der.
Målet er at det som skjer for ungdom skal henge sammen, og de ulike tiltakene skal bygge på hverandre. Ungdom skal merke at Bryn menighet er for dem. Dette skal kateketen jobbe mye mer med.

I tillegg har kateketen deltatt i
- Styringsgruppe for fellesforumet for undervisningsansatte i kirkene i Bærum
- Undervisningsforum
- Lys Våken
- Karnevalshelg05.02.2020
Solveig Gjesdal

Årsmelding fra kantoratet 2019
Anne Opedal er kantor i 100 % stilling.
I tillegg til arbeidet i Bryn menighet er kantor også pålagt å bruke en del av stillingen til arbeid på Haslum krematorium og i de andre menighetene i Bærum om sommeren.
Kulturdiakon Olav Jakobsen bruker noe av sin arbeidstid til musikk- og kulturarbeid i Bryn. Dette er en viktig ressurs for menigheten.

Gudstjenester og kirkelige handlinger
En stor del av kantors stilling brukes til arbeidet med gudstjenester og de kirkelige handlingene. Det er ikke så mange vigsler i Bryn kirke nå. Antallet begravelser/bisettelser fra Bryn kirke/kapell er derimot langt høyere.

Både menighetens egne krefter samt kor og korps utenom egne rekker medvirker regelmessig ved gudstjenestene i Bryn kirke. Blant disse er det lokale korpset ”Olsenbanden” som de siste årene har medvirket i en gudstjeneste hver vår. Kulturdiakonen engasjerer også små og store korpsmusikere til «kirkekorps» ved enkelte gudstjenester

Konserter
Førjulstiden er en populær tid for konserter. Det er et økende antall julekonserter i Bryn kirke i desember. Vi opplever at stadig flere lokale korps og kor ønsker å leie kirken til konsert. Det er svært mange mennesker i lokalmiljøet som på denne måten får et positivt møte med kirken i tiden før jul. Kantor har ansvar for å følge opp arbeidet rundt koordinering og gjennomføring av disse konsertene.
7.april samarbeidet kantorene i Bærum om en felleskonsert i Helgerud kirke som samlet svært mange mennesker. Kantor i Bryn medvirket med firhendig orgelspill i samspill med kantor i Østerås.
27.oktober var det en stor konsert i Bryn kirke med «Sommerlandet» av Eyvind Skeie. Initiativtaker til konserten var Elisabeth Aanje og Vox1-koret som sammen med tre andre kor (blant dem Motettkoret) fremførte verket. I tillegg til korene medvirket solist, forteller og musikere. Kirken var helt full denne kvelden.
Barnekoret
Det var ikke barnekortilbud i Bryn i 2019. Et lite prosjektbarnekor under ledelse av Siri Ravna medvirket på «Ni lesninger» 15.desember.

Barn under skolealder har tilbud om å være med i myldrekoret/knøttekoret.

Motettkoret
Korets dirigent er kantor Anne Opedal
I 2019 hadde koret 9 aktive medlemmer.
Musikalsk virksomhet
Øvelser – koret har øvelse fast hver onsdag kveld (bortsett fra skoleferiene) i kirken.

Søndag 27.januar Gudstjeneste
Søndag 31.mars Gudstjeneste
Søndag 22.september Gudstjeneste
Lørdag 26. oktober Konsert «Sommerlandet» i Voksen kirke
Søndag 27. oktober Konsert «Sommerlandet» i Bryn kirke
Lørdag 2.november Høstmarked på menighetshuset
Søndag 3.november Allehelgensgudstjeneste (sammen med Koriander)
Søndag 15. desember ” De ni lesninger” Menighetens kor og musikere
1. juledag Høytidsgudstjeneste
Sosial virksomhet
Koret hadde sin tradisjonelle juletrefest hos Målfrid 9. januar. Sommeravslutningen var 29.mai hos Unni og Wiggo.
Årsmøtet
Årsmøtet ble avholdt 27.februar i kirken med etterfølgende øvelse.
Avslutning
I korets statutter står det at ”koret har som hovedformål å bevare og fremme kirkesangen og det liturgiske liv i menigheten, både i menighetssang og korsang, og på den måten tjene menigheten……….”.
Koret er lite, men er en viktig del av voksenarbeidet i Bryn menighet.

Koriander
Se kulturdiakonens rapport

Vokalensemblet
Vokalensemblet er et prosjektkor og består av over 20 godt kvalifiserte sangere. Årets julekonsert i Bryn kirke var 18.desember. Før konserten hadde koret fire øvelser.
Dirigent på årets konsert var også i år Nina T. Karlsen. Solister var sangerne Julie M. Kleive og Nils Arne Helgerød samt Lena Rist-Larsen (fiolin og akkordeon). Vokalensemblets julekonsert har blitt en flott tradisjon i Bryn og samler et stadig større publikum.

Brynkvartetten
Kvartetten har i mange år sunget ved ulike arrangementer for å samle inn penger til menighetens virksomhet. I juli døde vår tenor Odd Harald Krogh etter en tids sykdom. Odd har i mange år støttet opp om korene i Bryn og medvirket som solist når det har vært behov for det. Vi er svært takknemlige for alt han har bidratt med, og han er dypt savnet i musikkmiljøet i Bryn.

Formiddagstreff
Kantor medvirker på formiddagstreffene (annenhver uke i vårsemesteret) med spill til allsang. I høstsemesteret var det månedlige treff.
2.april og 1.oktober hadde kantor ansvar for sangprogram på formiddagstreff.

Kantorforum
Kantorene i Bærum har jevnlige møter. Bryns kantor er sekretær i Kantorforum. Her fordeles også midler som Fellesrådet bevilger til kirkemusikalsk virksomhet i menighetene. Bryn menighet fikk i 2019 støtte til” Ni lesninger” 15.desember.
Kantorene i Bærum har i tillegg til felleskonserten i Helgerud 7.april også samarbeidet om en videoproduksjon: «Salme fra Bærums kirketårn». Her ble 10 vers av salmen «Herre Gud ditt dyre navn og ære» presentert med tre ulike folketoner av kor og solister i alle Bærums kirker.

Utvalg
Kantor er medlem av menighetens gudstjenesteutvalg og høstmarkedskomiteen.

Menighetsblad
Kantor var redaktør av årets tre nummer av «Bryn kirketidende».

Verv
Bryns kantor er for tiden tillitsvalgt for kantorene i Bærum og sitter i Partssammensatt Utvalg (PU) i Fellesrådet.
Ved flere anledninger representerer kantor i Bryn alle kantorene i Bærum på møter og andre sammenhenger hvor dette er ønsket.
Kantor er også stabens vernekontakt og er varamedlem i AMU (Arbeidsmiljøutvalget i KFiB)


Rykkinn 29. januar 2020

Anne Opedal
Kantor i Bryn menighetTilbake